Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Overbruggingsuitkering AOW berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (62x)

Heeft u hier op een overbruggingsuitkering AOW?
Wat is de hoogte van uw overbruggingsuitkering AOW?

Overbruggingsuitkering AOW berekenen

Voor 2013 werd er meestal uitgegaan van een vaste AOW/pensioenleeftijd van 65 jaar. Veel VUT-regelingen, prepensioenen, etc. uit die tijd lopen dan ook tot de maand waarin iemand 65 jaar oud wordt.

Door het opschuiven van de AOW-leeftijd, krijgen mensen die dan al een VUT-uitkering of prepensioen ontvangen, te maken met een inkomensgat tussen hun 65e verjaardag en de dag dat ze een AOW-uitkering krijgen.

Om dit gat (gedeeltelijk) te vullen is de overbruggingsuitkering AOW in het leven geroepen. Kreeg u op 1 januari 2013 een VUT/prepensioen (of soortgelijke) uitkering, dan heeft u mogelijk totdat u AOW ontvangt recht op deze overbruggingsuitkering. U mag dan niet te veel inkomen of vermogen hebben. Startte uw VUT/prepensioen tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015, dan heeft u mogelijk recht op een overbruggingsuitkering tijdens de periode dat u als gevolg van de wetswijziging in 2015 nu later AOW krijgt.

Bereken zelf of u recht heeft op een overbruggingsuitkering en zo ja, wat dan de hoogte daarvan is.

Berekenen

Volgens de definities voor de AOW:

  1. Gehuwd/samenwonend = personen die getrouwd zijn, maar ook personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen.
  2. Alleenstaand = alleenstaanden, sinds 2015 met of zonder inwonende minderjarige kinderen.

Als uw partner 65 jaar of ouder is krijgt u geen partneruitkering.
Uw partner heeft dan mogelijk wel zelf recht op een overbruggingsuitkering.

Vanaf welke datum ontvangt u een VUT-uitkering, prepensioen of een daarmee vergelijkbare uitkering?

Wat is uw bruto maandinkomen in de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin u 65 jaar wordt? Voorbeeld: als op 10 april 2014 65 jaar oud wordt, dan gaat het om het inkomen van oktober 2013.
 
Onder inkomen wordt verstaan het inkomen uit VUT- of prepensioen, uit aanvullend pensioen, uit arbeid/winst uit zelfstandige onderneming en uit sociale zekerheidsuitkering. Andere inkomensbestanddelen (alimentatie, inkomen uit huur) worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast tellen eenmalige inkomsten zoals een dertiende maand of een bonus niet mee.

Wat is het vermogen van u en uw partner op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt?
 
Onder vermogen wordt verstaan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Onder bezittingen wordt onder meer verstaan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties en tweede woning. Niet tot de bezittingen worden gerekend de eigen woning die het hoofdverblijf is en het pensioenvermogen. Daarnaast worden niet tot de bezittingen gerekend roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, zoals de eigen auto of de inboedel van de woning, het gespaarde bedrag van een levensloopregeling of het ondernemingsvermogen.

U bent een zelfstandige als u ondernemer of zzp'er bent of was vanaf 1 augustus 2004. U moet hierbij voldoen aan het urencriterium voor ondernemers.

Kies ja als u of uw partner extra inkomen of een uitkering heeft tijdens de overbruggingsperiode (tussen uw 65e verjaardag en de start van uw AOW-uitkering).
Dit extra inkomen wordt dan (deels) gekort op de AOW overbruggingsuitkering.

Vul hieronder de bruto maandbedragen van deze (extra) inkomens in:

Wat is uw bruto maandinkomen uit arbeid tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is het bruto maandbedrag van andere sociale uitkeringen die u ontvangt tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is uw partners bruto maandinkomen uit arbeid tijdens de overbruggingsregeling?

Wat is het bruto maandbedrag van andere sociale uitkeringen die uw partner ontvangt tijdens de overbruggingsregeling?

Meer berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie