Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

AOW en Overbruggingsuitkering AOW20-06-2013

AOW en Overbruggingsuitkering AOWEindelijk is er duidelijkheid rond de overbruggingsregeling AOW: er komt een overbruggingsuitkering voor mensen die na VUT of prepensioen een inkomensgat hebben voordat de AOW ingaat.

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd op grond van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd stapsgewijs verhoogd. Deze verhoging van de AOW-leeftijd kan overbruggingsproblemen veroorzaken voor mensen die weinig voorbereidingstijd of mogelijkheden hebben om het verlies aan AOW te compenseren.

Dit overbruggingsprobleem doet zich vooral voor bij mensen die deelnemen aan een VUT of vergelijkbare regeling die eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Het wegvallen van een of meer maanden AOW-inkomen zal voor deze mensen een substantiële inkomensachteruitgang betekenen.

Om deze mensen tegemoet te komen, is de overbruggingsuitkering AOW in het leven geroepen.

De overbruggingsuitkering is een uitkering op minimumniveau met een (partner)inkomenstoets en een vermogenstoets waarbij het eigen huis en pensioenvermogen buiten beschouwing blijven.

Entreetoets

Om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling moet u voldoen aan een aantal criteria, de zogenaamde entreetoets:

  • U moet een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering hebben.
  • Uw inkomen mag voorafgaand aan de overbruggingsuitkering niet hoger zijn dan 200% (alleenstaanden) of 300% (samenwonenden) van het bruto wettelijk minimumloon.
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan het heffingvrije box 3 vermogen, dus voor eenpersoonshuishoudens € 21.139 (2013) en voor tweepersoonshuishouden € 42.278 (2013). Voor zelfstandigen is er een extra pensioenvermogen vrijlating van €
    114.131.

Er is ook – net als bij de AOW – een partneruitkering als de partner zelf geen of onvoldoende inkomen heeft.

Inkomenstoets

Gedurende de looptijd van de regeling is er een inkomenstoets. Als er nog ander inkomen is, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid of een uitkering, wordt er gekort op de uitkering. Inkomen uit werk wordt gedeeltelijk gekort, een andere uitkering voor 100%.

Ingangsdatum van de regeling

De regeling gaat in op 1 oktober 2013, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Mensen die nu al recht hebben op de overbruggingsuitkering zullen het dus eerst zelf moeten voorschieten.

Zelf berekenen

Bereken zelf de overbruggingsuitkering AOW.

Daarnaast hebben we ook het berekenen van de hoogte van de AOW-uitkering als nieuwe berekening toegevoegd.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 22 rekentools voor Pensioen.