Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Overeenkomst geldlening - voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van een overeenkomst geldlening t.b.v. eigen woning.

Deze overeenkomst is bijvoorbeeld toepasbaar voor een familiebank hypotheek, waarbij de ouders geld lenen aan een kind. 

Let op: per 1-1-2013 moet ook op een nieuwe onderhandse geldlening afgelost worden om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Deze aflossing moet minimaal annuïtair zijn met een looptijd van maximaal 30 jaar.

Bedenk dat een onderhandse lening geen zekerheid geeft dat de geldgever (geldverstrekker) zijn geld niet kwijt raakt. Als u meer zekerheid wenst, kunt u beter een overeenkomst vastleggen bij een notaris. Er kan dan ook – indien gewenst – een hypothecaire inschrijving verkregen worden.

Download: PDF Overeenkomst Geldlening.

Overeenkomst Geldlening

De ondergetekenden: 

F. Jansen ,
wonende te Utrecht ,
hierna te noemen geldlener
en

P.J. Jansen ,
wonende te Apeldoorn ,
hierna te noemen geldgever

Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.

Verklaren te zijn overeengekomen:

  1. Geldlener verklaart van geldgever per 1-4-2013 een lening van € 50.000,00
    (zegge: vijftig duizend euro) te hebben ontvangen.
  2. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan geldgever.
  3. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van zes procent (6%).
  4. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van € 294,69 (zegge: tweehonderdvierennegentig euro en negenenzestig cent) per maand.
  5. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat geldgever een boeterente of andere kosten in rekening zal brengen.
  6. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende zaken.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

te Apeldoorn ,
op 12 maart 2013 ,

(handtekening)
geldlener

en

te Apeldoorn ,
op 12 maart 2013 ,

(handtekening)
geldgever

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Meer informatie